:: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ
โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2554
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักสงฆ์เขาลอย อ.เฉลิมพระเกียรติ
-------------------------------- ชุดสำรวจเส้นทาง --------------------------------
-------------------------------- เปิดกอง --------------------------------
-------------------------------- กิจกรรมผจญภัยตามฐาน --------------------------------
-------------------------------- กิจกรรมรอบกองไฟ --------------------------------
------------------------------- กิจกรรมการบ้านแต่หมู่ --------------------------------
-------------------------------- การใช้ชีวิตในการอยู่ค่ายพักแรม --------------------------------
-------------------------------- เดินทางไกล --------------------------------
-------------------------------- ปิดกอง --------------------------------โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)
1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007