บทที่ 3 พัฒนาการคอมพิวเตอร
     
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    อธิบายวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันได้  
    อธิบายลักษณะของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคได้  
    อธิบายความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมได้  
     
  แนวคิด  
          การคำนวณมีวิวัฒนาการเริ่มจาก ลูกคิด แล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เป็น เครื่องคำนวณ
คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสูญญากาศ  ยุคทรานซิสเตอร์  ยุควงจรรวม  ยุควีแอลเอสไอ  และยุคเครือข่าย 

        เทคโนโลยีสื่อประสม  คือ  การใช้สื่อหลายแบบผสมกัน  อาจประด้วยข้อความ  ตัวหนังสือ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว   เสียงพูด  เสียงดนตรี  และวีดีทัศน์

 
บทที่ 3 พัฒนาการคอมพิวเตอร์