............................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
รายละเอียดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
เรื่องที่ 4 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-else
เรื่องที่ 5 คำสั่งเลือกทำแบบ switch
เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ และตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติและข้อมูลชนิดสตริง
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาบทเรียน
ติดต่อสื่อสาร
 
บทเรียนออนไลน์
รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม
(การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี)
รหัสวิชา ง30252
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

           บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

ศึกษาวิธีการใช้งาน
           บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

           1. ศึกษาคำชี้แจงในเว็บไซต์  “http://www.toawittaya.ac.th/c/” เมนูแนะนำการใช้บทเรียนให้เข้าใจ
           2. กำหนดให้นักเรียนศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และโครงสร้างรายวิชา
ได้จากเมนูรายละเอียดวิชา
           3. เข้าสู่บทเรียนออนไลน์  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
           4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ เสร็จแล้วกดปุ่มตรวจคำตอบ
และบันทึกคะแนน
           5. จากนั้นนักเรียนศึกษาตั้งแต่  เรื่องที่ 1 โดยเริ่มศึกษาสาระสำคัญ และผลการเรียนที่คาดหวัง
           6. นักเรียนเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนในแต่ละบทแล้วกดตรวจคำตอบ  บันทึกคะแนน
ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียนจนเข้าใจ
           7. เมื่อศึกษาเนื้อหาแล้ว  คลิกที่เมนูกิจกรรมทบทวนความรู้  ทำกิจกรรมที่  1 และกิจกรรมที่ 2
เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด  แล้วบันทึกผล
           8. เมื่อศึกษาครบทุกหัวข้อแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องที่ 1 แล้วกดปุ่มตรวจคำตอบ
เพื่อบันทึกผลคะแนนส่งครู
           9. จากนั้นนักเรียนศึกษา เรื่องที่ 2, เรื่องที่ 3, เรื่่องที่ 4  ตามลำดับซึ่งในการศึกษาในแต่ละเรื่อง
จะปฏิบัติตามเรื่องที่ 1  
          10. เมื่อศึกษาเนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนและกิจกรรมทบทวนความรู้ครบแล้ว
ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วบันทึกคะแนน ลงในแบบบันทึกคะแนนส่งครู

 
ผังเว็บไซต์
   
  บทเรียนหลัก
  แนะนำการใช้บทเรียน
  รายละเอียดวิชา
    มาตรฐานการเรียนรู้
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชา
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - ประเภทของข้อมูล
  - การประกาศตัวแปร
  - การตั้งชื่อ
  - ค่าคงที่
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  แบบทดสอบก่อนเรียน
  เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - ตัวดำเนินการ
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 4 เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if else
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง (if-else)
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 5 เลือกทำ แบบ switch
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - การเลือกทำแบบ switch
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - การวนรอบทำซ้ำด้วยคำสั่ง for
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - การใช้คำสั่ง while
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
    แบบทดสอบหลังเรียน
      - การใช้คำสั่ง do while
  - คำสั่ง break และ continue
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - ข้อมูลชนิดอาร์เรย์
  - ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ และข้อมูลชนิดสตริง
    แบบทดสอบก่อนเรียน
      - ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ
  - ข้อมูลชนิดสตริง
    กิจกรรมทบทวนความรู้
    แบบทดสอบหลังเรียน
  แบบทดสอบหลังเรียน
  บรรณานุกรม
  ผู้พัฒนาบทเรียน
  ติดต่อสื่อสาร
 
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) : แสดงผลที่ 1024x768 pixels
ออกแบบพัฒนาโดย นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
Copyright©2016-2017 : http://www.toawittaya.ac.th/c/