............................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
รายละเอียดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
เรื่องที่ 4 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-else
เรื่องที่ 5 คำสั่งเลือกทำแบบ switch
เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ และตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติและข้อมูลชนิดสตริง
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาบทเรียน
ติดต่อสื่อสาร
 
นายเฉลิมชัย สังข์สนิท  ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ ชื่อ นายเฉลิมชัย สังข์สนิท
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
E-mail learms@gmail.com
 
สถานที่ทำงาน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)
1/1 ถนนงามกมลพัฒนา
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624158
 
ที่อยู่ปัจจุบัน 81 ถนนมณเฑียร
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปี พ.ศ.
ชื่อสถานศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
2533

โรงเรียนบ้านหนองรี มิตรภาพที่ 225
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
2539

โรงเรียนนางรอง
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์

สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2534

วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วิทยาลัยชุมชนห้วยน้ำคำ
อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2548

สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) : แสดงผลที่ 1024x768 pixels
ออกแบบพัฒนาโดย นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
Copyright©2016-2017 : http://www.toawittaya.ac.th/c/