............................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
รายละเอียดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
เรื่องที่ 4 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-else
เรื่องที่ 5 คำสั่งเลือกทำแบบ switch
เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ และตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติและข้อมูลชนิดสตริง
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาบทเรียน
ติดต่อสื่อสาร
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ภาษาซี
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2554.268 หน้า.
ธีรวัฒน์ ประกอบผล. คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์.-พิมพ์ครั้งที่ 4 -.กรุงเทพฯ : รีไวร่า,
2557.384 หน้า.
เฉลิมพล ทัพซ้าย.การเขียนโปแกรมภาษา C. กรุงเทพฯ : 3495บุ๊คเซ็นเตอร์.2537.
นรีรัตน์ นิยมไทย.การเขียนโปแกรมภาษาซี.กรุงเทพฯ:ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ,2549.248 หน้า
ศริภทรา เหมือนมาลัย.(2551). การใช้โปรแกรมภาษาซี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์เอมพันธ์.
 
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) : แสดงผลที่ 1024x768 pixels
ออกแบบพัฒนาโดย นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
Copyright©2016-2017 : http://www.toawittaya.ac.th/c/