............................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
รายละเอียดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
เรื่องที่ 4 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-else
เรื่องที่ 5 คำสั่งเลือกทำแบบ switch
เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ และตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติและข้อมูลชนิดสตริง
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาบทเรียน
ติดต่อสื่อสาร
 
 
   
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ( 30 คะแนน)
2. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
   
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถนำมาตั้งชื่อที่ใช้ในการประกาศเป็นตัวแปรได้ ?
  ก. name 1
ข. name_2
ค. Name3
ง. _Name_4

 
2. ถ้าประกาศตัวแปรเป็นประเภท char name[4]; ข้อใดไม่สามารถเก็บในตัวแปร name ได้ ?
  ก. name = "123" 
ข. name = "A"
ค. name = "Hello"
ง. name = "  "    
 
3. การตรวจสอบเงื่อนไขตัวดำเนินการ ข้อใดไม่ใช่ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ?
  ก. >
ข. =
ค. >=
ง. !=

 
4. ข้อใดเป็นการประกาศค่าคงที่ให้กับตัวแปรที่ถูกต้อง ?
  ก. const  a  12 ; 
ข. const  int  b 12 ; 
ค. const  int  c = 12 ;
ง. const   d  =  12 ;

 
5. จงหาค่า y จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ ?

        int  x, y;
        x = 10;
        y = --x ;


  ก. 7
ข. 9
ค. 10
ง. 11

 
6. ประโยคในข้อใด เป็นการตรวจสอบว่าตัวแปร x อยู่ในช่วงตั้งแต่ 70 ถึง 80 ?
  ก. if((x >= 70) && (x <= 80))     
ข. if(70 < x <80)
ค. if((x >= 70)||(x <= 80))
ง. if((x <= 70)&&(x >= 80))

 
7. ข้อใดคือคำสั่งประโยคเงื่อนไขกำหนดเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ?
  ก. if-else 
ข. if-else if 
ค. if
ง. switch

 
8. ข้อใดคือคำสั่งที่ต้องใช้หยุดการทำซ้ำและออกจากลูปของโปรแกรมได้ ?
  ก. continue
ข. while  
ค. for
ง. break

9. ข้อใดไม่ใช่คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำ ?
  ก. if
ข. if - else
ค. if - then
ง. if - else if

 
10. การใช้คำสั่ง if-else จะใช้กับเงื่อนไขแบบใด ?
  ก. เงื่อนไขแบบสามทาง     
ข. เงื่อนไขเลือกสองทางหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. เงื่อนไขเลือกทำหลายทาง          
ง. เงื่อนไขแบบทางเดียว

 
11. ข้อใดไม่สามารถใส่ค่า ที่ใช้เป็นค่าหลังคำสั่ง case ในคำสั่ง switch..case ได้ ?
  ก. 'C'
ข. 7
ค. '7'
ง. 4.5

 
12. ถ้าหากในโปรแกรมที่ใช้คำสั่ง switch..case ไม่มี break; เมื่อโปรแกรมทำงานจะเกิดอะไรขึ้น ?
  ก. กระโดดไปทำคำสั่งหลัง default
ข. กระโดดออกนอก switch..case
ค. โปรแกรมจะแจ้งข้อผิดพลาด      
ง. โปรแกรมจะตรวจสอบ case ถัดไป  

 
13. การเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งมีเงื่อนไขว่า
ถ้าสอบข้อเขียนผ่านให้มาสอบสัมภาษณ์ในวันถัดไป ควรใช้คำสั่งอะไร ?
  ก. if
ข. if - else
ค. if - else if
ง. switch

 
14. ถ้าหากต้องการตรวจสอบคะแนนที่อยู่ในตัวแปร gpa ว่าถ้าหากคะแนนเกิน 80 ให้แจ้งว่าได้เกรด A จะต้องเขียนอย่างไร ?
  ก. if(80 < gpa <= 100) printf("A");
ข. if(gpa > 80) printf('A');
ค. if((gpa > 80) && (gpa<= 100)  printf("A");
ง. if(gpa > 80); prinf("A");

 
15. ข้อใดคือคำสั่ง switch  เพื่อตรวจสอบค่าจำนวนเต็ม x แล้วเลือกทำงานตามค่า x ได้ถูกต้อง ?
 
ก.

switch x
   case 1 : ………… ;
   case 2 : ………… ;
   default  : ………… ;


ข.

switch (x)
{
   case 1 : ………… ;       break;  
   case 2 : ………… ;       break;
   default : ………… ;       break;
}


ค.

switch x
   case ‘1’ : ………… ;       break;
   case ‘2’ : ………… ;       break;
   default : ………… ;       break;

   
ง.

switch (x)
{
   case ‘1’ : ………… ;       break;
   case ‘2’ : ………… ;       break;
   default : ………… ;       break;
}

16. ข้อใดคือลูปในภาษาซีที่ทราบจำนวนครั้งในการทำซ้ำที่แน่นอน ?
  ก. for
ข. while
ค. REPEAT
ง. do..while
17. การกำหนดค่าเงื่อนไขในลูปแบบ for ใช้สำหรับทำสิ่งใด ?
  ก. กำหนดนิพจน์หรือเงื่อนไข
ข. กำหนดค่าเริ่มต้น
ค. ลดค่าตัวแปร    
ง. เพิ่มค่าตัวแปร

 
18. ส่วนของคำสั่ง for ที่แสดงตัวแปรควบคุม i มีค่าเริ่มจาก 1 ถึง 10 โดยเพิ่มค่าีทีละ 1 คือข้อใด ?
  ก. for(i=1;i<10;i++)
ข. for(i=1;i<=10;i++) 
ค. for(i=10;i>10;i--) 
ง. for(i=1;i>10;i++)

 
19. ข้อใดคือ ฟังก์ชั่น ที่สามารถทำให้ออกจากการทำลูปได้ ?
  ก. case
ข. goto     
ค. continue 
ง.
break
 
20.

การเขียนชุดคำสั่งต่อไปนี้

          for(i=1; i<10; i++)
          printf("computer");

อยากทราบว่าจะพิมพ์คำว่า computer กี่ครั้ง ?

  ก. 8  ครั้ง 
ข. 9  ครั้ง 
ค. 10  ครั้ง 
ง. 11  ครั้ง 

 
21. ข้อใดต่อไปนี้ คือคำสั่งลูปการทำซ้ำที่ทราบจำนวนรอบที่แน่นอน ?
  ก. switch
ข. while
ค. do..while
ง. for

 
22. ลูปแบบ do while นิพจน์ทดสอบจะอยู่ตำแหน่งใด ?
  ก. ภายในปีกกาของ loop while
ข. ก่อนเปิด loop while
ค. วงเล็บหลังปีกกาปิด loop while
ง. วงเล็บหลัง while
23. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ while ?
  ก. ทำงานตามคำสั่งก่อนจึงตรวจสอบเงื่อนไข
ข. ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนก็ได้ หรือทำงานก่อนก็ได้
ค. ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วจึงทำงานต่อไป
ง. ทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขพร้อมกัน

 
24. ข้อใดต่อไปนี้ คือ ลักษณะการทำงานของคำสั่งวนซ้ำ do..while ?
  ก. เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในตัวแปร c ไม่เท่ากับค่าที่อยู่ในตัวแปร
ข. เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในตัวแปร c ไม่เท่ากับอักขระตัว n ถ้าจริงจะทำงานต่ออีกรอบ
ค. เปรียบเทียบค่าที่อยู่ในตัวแปร c ไม่เท่ากับอักขระตัว n ถ้าจริงจะจบการทำงาน
ง. เปรียบเทียบค่าอักขระตัว c ไม่เท่ากับอักขระตัว n
25. ข้อใดต่อไปนี้บอกถึงการประกาศตัวแปรอาร์เรย์เป็น int x[9]  ไม่ถูกต้อง ?
  ก. มีตัวแปรย่อยทั้งหมด 9 ตัว         
ข. แต่ละเซลล์เก็บเลขจำนวนเต็ม
ค. ใช้หน่วยความจำทั้งหมด 18 ไบต์
ง. ตัวแปรตัวสุดท้ายคือ x[9]

 
26. ข้อใดคือการกำหนดค่าผิดให้กับอาร์เรย์ ?
  ก. int x[4] = {1,2,3,4};
ข. char x[4] = {'A','1','B','2'};
ค. float x[2] = {'1.8','2.4'};
ง. char x[8] = "ABCD";

 
27. กำหนดให้ถ้าหากตัวแปร M เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ ที่ประกาศเป็น int M[2][2] การอ้างถึงเซลล์ในอาร์เรย์ข้อใดประกาศผิด ?
  ก. M[1][0]
ข. M[2][2]
ค. M[0][0]
ง. M[1][1]

 
28. ถ้าหากตัวแปรอาร์เรย์ประกาศเป็น int A[] = {8,10,12,4,9};  ข้อใดถูกต้อง ?
  ก. อาร์เรย์นี้มีขนาด 10 ไบต์
ข. A[5] มีค่าเท่ากับ 9
ค. A[3]%3  มีค่าเป็น 0     
ง. A[1] มีค่าเท่ากับ 8

 
29. ข้อใดเป็นการเก็บข้อมูลคำว่า "COMPUTER" ได้ถูกต้อง ?
  ก. int name[8] = "COMPUTER"
ข. char name[8] = "COMPUTER"
ค. char name[] = "COMPUTER"
ง. char name = "COMPUTER"

 
30. ข้อใดเป็นการประกาศฟังก์ชั่นใช้สำหรับหาความยาวสตริง ?
  ก. strcpy()
ข. strleng()
ค. strcmp()
ง. strlen()

 
ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
คำตอบที่ถูกต้อง :
 
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) : แสดงผลที่ 1024x768 pixels
ออกแบบพัฒนาโดย นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
Copyright©2016-2017 : http://www.toawittaya.ac.th/c/