...............................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
รายละเอียดวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ประเภทของข้อมูล
เรื่องที่ 2 ตัวดำเนินการ
เรื่องที่ 3 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if
เรื่องที่ี่ 4 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง if-else
เรื่องที่ 5 คำสั่งเลือกทำแบบ switch
เรื่องที่ 6 การใช้คำสั่ง for
เรื่องที่ 7 การใช้คำสั่ง while
เรื่องที่ 8 การใช้คำสั่ง do while
เรื่องที่ 9 ข้อมูลชนิดอาร์เรย์ และตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ
  แบบทดสอบก่อนเรียน
 
 
  กิจกรรมทบทวนความรู้ที่ 9
  แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องที่ 10 ตัวแปรอาร์เรย์ 2 มิติ และข้อมูลชนิดสตริง
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้พัฒนาบทเรียน
ติดต่อสื่อสาร
 
 

      
  1. ข้อมูลชนิดอาร์เรย์
        2. ตัวแปรอาร์เรย์ 1 มิติ        1. รู้จักตัวแปรกลุ่มที่มีชื่อว่าอาร์เรย์
        2. สามารถบอกประโยชน์ของตัวแปรแบบอาร์เรย์ได้
        3. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับการประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์ได้
        4. สามารถนำตัวแปรแบบอาร์เรย์หนึ่งมิติได้

 
 
บทเรียนออนไลน์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี) : แสดงผลที่ 1024x768 pixels
ออกแบบพัฒนาโดย นายเฉลิมชัย สังข์สนิท ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1)
Copyright©2016-2017 : http://www.toawittaya.ac.th/c/