โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)

ที่
รูป
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
  นายสมพร วิภาดา ประธาน
2
  นางจีรภัทร์ สิริพฤตินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3
  นางดรุณี กฤติยกุล ผู้แทนองค์การชุมชน
4
  ร.ต.ต.ตรีณรงค์ เนาวิรัตน์ ผู้แทนองค์การชุมชน
5
  นายปิยดนัย ศรีวิกรานต์โยธิน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6
  พระครูพัฒนกิจ ไพศาล ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
7
  นางภรณ์ลภัส นาคินทร์ชาติ ผู้แทนครู
8
  นางรัชชานันท เนียมหัตถี ผู้ทรงคุณวุฒิ
9
  นายวิทยา สุขดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
10
  นายพร้อมพงษ คงสอดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
11
  นายสำรอง ปักโคทานัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
12
  นางสุจินต์ ดีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
13
  นางสุทธิดา ศรีสุรินทร์ ผู้แทนปกครอง
14
  นางอำไพ เลือดกุมภา ผู้แทนผู้ปกครอง
15
  นายประหยัด สวัสดิ์พูน เลขานุการโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007