โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรการศึกษาก่อนปฐมวัย
   
  นางแสงจันทร์ มุเนียงรัมย์  
  หัวหน้าการศึกษาปฐมวัย  
     
นางสะอิ้ง เสือโคร่ง นางธีราลักษณ์ ชูอาวุธ นางโชติกา สิงห์ใหม
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
     
นางศิมาภรณ์ สงกูล นางนันทิดา นนท์ธิจันทร์ นายวิฑูรย์ เจริญดี
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วยครู
     
     
นางสาวทิพย์สุดา ลาประโคน นางสาวไอลัดดา เวียงอินทร์  
ครูพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง  

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007