โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณรธรรม | นำวิชาการ    

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
 

 

 

 

 

 

นางวรรัตน์ วิชัยกุล
หัวหน้ากุล่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรัศมีแข หลวงยี
นายธีรวัฒน์ เคนน้ำเที่ยง
นางสาวจตุพร ผดุงภักดิ์
 ตำแหน่ง ครู
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางสาวสุรัสวดี สุขเจริญ
นางสาวพรทิพย์ ช่างเติม
นางสาวพิมพรรณ จำนงค์ประโคน
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ
นางสาวโชติการ เครือเนียม
 ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ
นางสาวศิริวรรณ มาตย์คำจันทร์ 
ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ
Mr. Harriet Lauren Darbushire
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างประเทศ
   
Miss Donafe M. Gabutan Foreign Teachers
 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาต่างประเทศ
   
     

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007