โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
 
 
นายเฉลิมชัย สังข์สนิท
 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
     
นางชุติปภา บุญชูสอนวัฒนะ
นางอรัญญา บุญภูงา
นางสาวอำพรรัตน์ สยามประโคน
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นายธีรวุฒิ เข็มทิศ
นางสาวสุนันทา ชาดี
นางภัทรศยา วงศ์แหล้
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     
นายจักราวุธ แสนจันทร์
นางบุญญิสา โครตประทุม
นายจิตร์วิสุทธิ์ สุขอยู่
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     

นายจีรภัทร เริ่มปลูก
นายสัญญา สื่อกลาง
นายฉัตรติกร ทิพย์อักษร
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
     

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007