โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 
 
นายสมชาย ไชยชนะ
 
 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นางสาวภรภัทร นาคินทร์ชาติ
นางสมพร จีนโน
นางสาวธารา ภาพยนต์
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นายบรพิษ วงศ์มั่น
นางสาวณัชชารีย์ เชื้อกลางธนวัชร์
นางเขมมิกา การนอก
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     
นางณภัทร นาราช
นางสาวอุลัยพร ครรไลรักษ์
นางกุลธิดา นามวงศา
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     
 
 
นางสาวนัชชา ศรีมหาพรหม
 
บุคคลากรสนับสนุนการสอน
 

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007