หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายประหยัด สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
 

นายอนิรุทธ บุญภูงา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
นางโคมเพชร ธรรมโกศล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
นายราเมศร นามวงศา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
   

นายจักราวุธ  แสนจันทร์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวมนัสวรรณ  นิลวรร
หัวหน้าชุมชนสัมพันธ์

   

นายวิชาญ  บุญทีฆ์
หัวหน้างานส่งเสริมความปลอดภัย

นางอรัญญา  บุญภูงา
หัวหน้างานอาหารกลางวัน

   

นายวีรพงษ์  จันทร์พวก
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวสมจิตร  บุตรทอง
หัวหน้างานแนะแนว

   
นางสาวมะลิวัลย์  อินทรกำแหง
หัวหน้างานส่งเสิรมประชาธิปไตย

นางศิมาภรณ์  สงกูล
หัวหน้างานเกณฑ์เด็กในวัยเรียนเข้าเรียน

   
นายจิตวิสุทธิ์  สุขอยู่
หัวหน้างานส่งเสิรมความประพฤตินักเรียน

นายพรชัย  มาลาศรี
หัวหน้างานบริการด้านสุขภาพอนามัย

 
  นายเฉลิมชัย  สังข์สนิท
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
 

 
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010