โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์
 

 

 

 

 

 

 
นางสาวจิดาภา การะเกต
 
 
 หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป
 
นายราเมศร นามวงศา
นางภัทริยา อนันต์
นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นางมยุรี เรืองปรัชญากุล
นางสุภาวดี ศรีวิชัย
นางสาวมนัสนันท์ นิลวรรณ
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     

 
นางสาวนันท์นลิน เดชาสุรักษ์ชน
นายจักรพรรดิ์ บุญแพง
บุคลากรสันบสนุนการสอนอน
บุคลากรสันบสนุนการสอน
 ย

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007