หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

                            
นายมาโนช ตันเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
 
นายปรีชา วัฒนกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
 
นายสิทธรัตน์ ตรีสง่า
รองนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
   
นายสงวน ขวัญทวี
ประธานสภาเทศบาล

 

     
 
 
นายทองใบ เพ็งธรรม
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 9)
     
   
นายสุรปรีชา รัตนรุ่งโรจน์
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล 8)
 
 
 
นางสาวสุพรรณี กิจติสากล
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา 7)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
 
 
นายประหยัด สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑)
 
 
 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010