โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)


ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัสโรงเรียน  3031200201
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ( toawittaya school)
เปิดทำการเรียนการสอน วันที่ 16 พฤษภาคม 2538
ที่อยู่ 1/1 ถนนงามกมลพัฒนา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044-624158 , 044-632100
เบอร์แฟกส์ 044-624158
E-Mail 1. toawittaya@gmail.com
  2. toawittaya@yahoo.com
  3. toawittaya@toawittaya.ac.th
  4. toawittaya@hotmail.com
WebSite http://www.toawittaya.ac.th
ผู้บริหาร 1. นายประหยัด สวัสดิ์พูน
รองผู้บริหาร 1. นางคณิตา ธวัชไชย
  2. นางสมฤดี หยกประดิษฐ์
  3. นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล
  4. นายอนิรุทธ บูญภูงา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสายฝน แป้นชุมแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร นางนุชสุดา ละมัยกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ นายราเมศวร นามวงศา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายโกวิทย์ เจริญพจน์
   
  รหัสสถาบันการศึกษา และ Powerpoint นำเสนอโรงเรียน


โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007