โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ


                ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
                ๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
                ๓. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
                ๕. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
                ๖. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง


โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010