หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

นายประหยัด สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล๑)
นางภัทรานิษฐ์ สุนทรกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสมฤดี หยกประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารงานงบประมาณ
นายอนิรุทธ บุญภูงา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางคณิตา ธวัชไชย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010