ข่าวสำหรับนักเรียน

มกราคม 2560
      ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ด้วยโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) เป็นศูนย์สอบ ดังนั้น ให้นักเรียนที่อยู่ในระดัลชั้น ป.6 และ ม.3 เตรียมตัวในการสอบ O-NET ในวันที่ 4-5 ก.พ. 60 นี้ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมา เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ปากกา ยางลบ ดินสอ 2 บี เป็นต้น และให้นักเรียนตรวจสอบ ห้องสอบ ชื่อนามสกุล ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสนามสอบ รายชื่อนักเรียป.6 และ ม.3 ตารางสอบ ป.6 และ ม.3 จากฝ่ายวิชาการ
      โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ พระบรมมหาราชวัง  พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26-27 ม.ค. 2560 นี้ [รายละเอียด]
      โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ขอแจ้งเปิด-ปิดสถานศึกษา กรณีพิเศษ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 [รายละเอียด