เลขที่หนังสือ
หนังสือราชการ (คำสั่งเทศบาล)
หนังสือลงวันที่
8/2558
ให้พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และนักเรียน เดินทางไปราชการ
9 ม.ค. 2558
89/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรอง“นางรองเกมส์
ต้านยาเสพติด” ชิงถ้วยประราชทานสมเด็จประเพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 ก.พ. 2558
เลขที่หนังสือ
หนังสือราชการ (คำสั่งโรงเรียน)
หนังสือลงวันที่
1/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
1/2558
แต่งตั้งและมอบหมายงานในหน้าที่ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
พิเศษ1/2558
แต่งตั้งและมอบหมายานในหน้าที่ของคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการ 2558
3/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ฯ
6/2558
แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสำรองปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
7/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ฯ
8/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
10/2558
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานทาสีอาคารเรียน
12/2558
แต่งตั้งพนักงานครูรับผิดชอบการแข่งขันนาฎศิลป์สร้างสรรและร้องเพลงฯ
14/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาฯ
15/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
16/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ฯ
16/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ฯ (เพิ่มเติม)
17/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้กำกับห้องสอบ การสอบปลายภาคเรียนที่ 2
18/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน กรมส่งเสริมการปกครอง
19/2558
เรื่องแต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรกลางวัน(เวรวันหยุดราชการ)
20/2558
เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ฯ
21/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมในงานจัดงานแข่งขันกีฬาเทศบาลเมืองนางรองฯ
23/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาการสอนภาษาอังกฤษฯ
24/2558
เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานดครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรฯ
25/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิงานตามโครงการ บัณฑิตน้อย และวันอำลา ฯ
26/2558
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการฯ
27/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
28/2558
แต่งตั้งพนักงานครูผู้รับผิดชอบงานระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระ ประจำปีการศึกษา2558
30/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2558
32/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันเรืออีโปง ฯ
34/2558
แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
36/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางภาษาไทย
37/2558
มอบหมายในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
38/2558
มอบหมายงานพิเศษให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย รับผิดชอบและปฏิบัติ
40/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าสหการโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
40/2558
แต่งตั้งผู้ปะเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
41/2558
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ฯ
43/2558
แต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรกลางวัน (เวรวันหยุดราชการ)
44/2558
แต่งตั้งครูประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
45/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2558
47/2558
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเวรสวัสดิการประจำวัน
48/2558
แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบห้องพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
49/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาานโครงการอาหารกลางวัน
50/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับกลุ่มวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
51/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน ปีการศึกษา 2558
52/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาฯ
52/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
53/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2558
54/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
55/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้่างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
56/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน
57/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
58/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษาฯ
59/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบระหว่างภาคเรียน
60/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
61/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการ พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
62/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการอาคารเรียนและครูผู้รับผิดชอบประจำชั้นอาคารเรียน ฯ
63/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
64/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการกระทำผิดระเบียบวินัยของนักเรียน
65/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและผู้กำกับห้องสอบ การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
66/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการ จักกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
67/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
68/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2558
69/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1)
70/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ผ้าประดับงานประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558
71/2558
แต่งตั้งและมอบหมายงานโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนครูและบุคลากรผู้สนับสนุน
73/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดศิลปะเด็กและดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
74/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ฯ
75/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
78/2558
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ฯ
85/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
92/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา
94/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรับสมัครนักเรียน โดยการับนักเรียนจากชนบท
98/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา
99/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาฃั้นพื้นฐาน
101/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง
102/2558
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบการแก้ไขผลการเรียน (กรณีครูย้าย)
104/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความพฤติกรรมนักเรียน
18 พ.ค. 2558
105/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาประจำปีการศึกษา 2558
5 ต.ค. 2558
106/2558
ให้พนักงานครูและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมห้องสมุดดิจิตอล ฯ
9 ต.ค. 2558
107/2558
แต่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
12 ต.ค. 2558
109/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
3 พ.ย. 2558
110/2558
แต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรกลางวัน(เวรวันหยุดราชการ)
17 พ.ย. 2558
112/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ฯ
2 พ.ย. 2558
114/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
10 พ.ย. 2558
115/2558
แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ วิชา หน้าที่พลเมือง
10 พ.ย. 2558
116/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “สพป.บร.3 เกมส์ ฯ
12 พ.ย. 2558
117/2558
แต่งตั้งครูผู้สอนคู่ครูจีน
16 พ.ย. 2558
118/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559
16 พ.ย . 58
118/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2558
16 พ.ย. 2558
119/2558
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเลี้ยงส่งครู
18 พ.ย. 2558
120/2558
แต่งตั้งผู้อยู่เวรและตรวจเวรกลางวัน(วันหยุดราชการ)
20 พ.ย. 2558
121/2558
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการฯ
23 พ.ย. 2558
123/2558
มอบหมายให้นายจักพรรดิ์ บุญแพง ปฏิบัติและรับผิดชอบ
1 ธ.ค. 2558