โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 


 
นายเปรมชัย ชาติประเสริฐ
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
 
 
 
นางโคมเพชร ธรรมโกศล
นางสายฝน แป้นชุมแสง
นางขันเงิน วงศ์มั่น
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
 นางกันยา จันทร์สิงห์
นางนุชสุดา ละมัยกุล
นางสาวจิรพร พูนวิเชียร
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
 
 

นางญาณิศา ชาติประเสริฐ

นางลัดดา อาญาเมือง
นางสาวศิวพร ปักเคเต
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วยครู

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007