โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
 
นางสาวศิริพร สุขสบาย
  
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
 
     
นางวัชรี อนันต์
นางสาวอัฉรา นามบุรินทร์
นางสาวมะลิวัลย์ อินทรกำแหง
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นางสาวพนิดา ธวัชไชย นางกนิษฐา เข็มทิศ นางนารี สิงห์วงศ์
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
     
   
นางสาวประภาสิริ ฉิมจารย์
   
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
   
   

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007