โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 
 
 
  นายโกวิทย์ เจริญพจน์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา  
     
นายพรชัย มาลาศรี นายวีรพงษ์ จันทร์พวก นายวิชาญ บุญฑี
ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู ตำแหน่ง ครู
   
 
นายวงศกร วงศ์งาม นายพัฒน์ธาดา ศิริถาวรวงศ์  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ตำแหน่ง ครูช่วยสอน  

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007