โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
นางสิรินัฐ พานิชกุล
 
 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
 
 
นางสาวยุวนันท์ จันทร์คง
นางอภิรดี พลวงงาม
นางจำนง จันทร์คง
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นางกาญจนา ขำเอนก 
นางธนพร จันทรคาต
นายอัศวิน วิภาดา 
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     

นางชลิยา สิงหาแฝด
นางเอื้อมพร อยู่แท้กูล
นางคนึงนุช ภูวนัยภักดี
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
     
นางสาววาสนา มานะดี
 นางสาวภานุมาศ สิทธิโชติ
 นางสาวพนิดา ตุปันนา
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน

โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007