:: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ


ประวัติผู้บริหารสถานศึกษา

          1. นายชัยณรงค์ สุขคำเมล์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการศึกษาดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 จนถึง ปี 2550
          2. นายสมพงษ์ การะเกต ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่
วันที่ 27 มี.ค. 2551 ถึง 2554
          3. นายประหยัด สวัสดิ์พูน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่
ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน
         

ประวัติของสถานศึกษา
          โรงเรียนทีโอเอวิทยา ( เทศบาล๑) ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ถนนงามกมลพัฒนา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 ณ บนที่ดินหนองจะบกใหญ่ มีเนื้อที่จำนวน 25 ไร่ 1 งาน
25 ตารางวา เทศบาลตำบลนางรองและสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถ
จัดตั้งได้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เทศบาลตำบลนางรองได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง กระทรงมหาดไทย
กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับเทศบาล
ที่ยังไม่มีโรงเรียนและให้ตั้งชื่อว่า โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) ได้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นปีแรก
เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัย (อายุ 3 ขวบ) ระดับชั้นอนุบาล 1 (อายุ 4 ขวบ) ชั้นอนุบาล 2 (5 ขวบ) และระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน จำนวนครู-อาจารย์ 8 คน ลูกจ้าง 3 คน
วันที่ 10 มิถุนายน 2538 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนและทำการมอบอาคารเรียนอย่างเป็นทางการโดย
ฯพณฯพลตรีสนั่น ขจรประสาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนทั้งใน
และนอกเขตเทศบาล

สีประจำโรงเรียน

          สีฟ้า หมายถึง ความกว้าง ความไกล ( คิดกว้าง คิดไกล )
          สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ( จิตใจที่บริสุทธิ์ )

พุทธสุภาษิต
          ตถิ ปัญญา สมาอาภา
( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )น

ปรัชญา
          สิ่งแวดล้อมดี มีคุณธรรม นำวิชาการ


โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100

ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010