หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) หน้าหลัก โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะผู้บริหารโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑) โครงสร้างการบริหารงาน ติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
        :: ปรัชญาโรงเรียน :: สิ่งแวดล้อมดี | มีคุณธรรม | นำวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายประหยัด สวัสดิ์พูน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)
 
นางภทรานิษฐ์ สุนทรกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นางสายฝน แป้นชุมแสง
หัวหน้าฝ่ายจัดการเรียนการสอนนางกุลธิดา
นางกุลธิดา นามวงศา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมงานวิชาการ
   

นางศิริพร   สุขสบาย
หัวหน้างานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นายสมชาย  ไชยชนะ
หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ

   

นางวัชรี  อนันต์
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

นายธีรทัศน์  วิเศษฤทธิ์
งานธุรการวิชาการ
   
 

นางสุภาวดี  บุญถึง
หัวหน้างานกลุ่มประสบการณ์

 
   
 

นายธีรทัศน์  วิเศษฤทธิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

 
โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1) 1/1 ถ.งามกมลพัฒนา เขตเทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 044-624158,044-632100
ติดต่อสอบถาม toawittaya Copyright ® 2007-2010